Contoh Gerak Semu

ASTALOG.COM – Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Gerak bersifat relatif artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya.

Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak, sebgai contoh meja yang ada dibumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada dibumi. Tetapi bila matahari yang melihat maka meja tersebut bergerak bersama bumi mengelilingi matahari.

 

Pengertian Gerak Menurut Para Ahli
1. J. Untoro
Gerak merupakan suatu perubahan kedudukan terhadap suatu titik acuan atau titik yang menjadi patokannya.

2. Kamajaya
Gerak ialah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda dimana benda tersebut bergerak terhadap titik acuan atau titik asalnya.

 

3. Efrizon Umar
Gerak ialah perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu titik acuan tertentu.

PELAJARI:  Jelaskan Secara Singkat Tentang Latar Belakang Lahirnya Sosiologi

4. Ruslan Tri S & Cahyo W
Menurut mereka gerak ialah perubahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau titik acuan tertentu.

5. Sri Murtono
Gerak ialah berpindahnya tempat atau posisi dari satu posisi ke posisi yang lain.

6. Menurut KBBI
Gerak ialah suatu peralihan tempat ataupun kedudukan, baik sekali maupun berulang kali.

7. Menurut Ilmu Fisika
Gerak merupakan proses perpindahan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain.

8. Menurut Ilmu Biologi
Gerak merupakan salah satu cara merespon suatu rangsangan, karena salah satu karakteristik makhluk yang dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup ialah dapat bereaksi ketika diberi suatu rangsangan.

Jenis atau Macam-Macam Gerak

1. Gerak Semu atau Relatif
Gerak semu adalah gerak yang sifatnya seolah-olah bergerak atau tidak sebenarnya (ilusi).
Contoh :
a. Benda-benda yang ada diluar mobil kita seolah bergerak padahal kendaraanlah yang bergerak.
b. Bumi berputar pada porosnya terhadap matahari, namun sekonyong-konyong kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat.

PELAJARI:  Daur Hidup Gymnospermae

2. Gerak Ganda
Gerak ganda adalah gerak yang terjadi secara bersamaan terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya.
Contoh :
Seorang bocah kecil yang kurus dan dekil melempar puntung rokok dari atas kereta rangkaia listrik saat berjalan di atap krl tersebut. Maka terjadi gerak puntung rokok terhadap tiga (3) benda di sekitarnya, yaitu :
a. Gerak terhadap kereta krl
b. Gerak terhadap bocah kecil yang kurus dan dekil
c. Gerak terhadap tanah / bumi

3. Gerak Lurus
Gerak lurus adalah gerak pada suatu benda melalui lintasan garis lurus. Contohnya seperti gerak rotasi bumi, gerak jatuh buah apel, dan lain sebagainya. Gerak lurus dapat kita bagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
a. Gerak lurus beraturan (GLB)
Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap dan stabil.
Contoh:
Kereta melaju dengan kecepatan yang sama di jalur rel yang lurus
Mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap stabil di dalam perjalanannya.
b. Gerak lurus berubah beraturan (GLBB)
Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang tidak beraturan dengan kecepatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.
Contohnya:
Gerak jatuhnya tetesan air hujan dari atap ke lantai
Mobil yang bergerak di jalan lurus mulai dari berhenti